Samvatsaras

Samvastara in Sankrit language means "an year". According to the Hindu Calendar, there are 60 years. Therefore, a person who completes 60 is considered to be auspicious event in lifetime.

Here is a sloka in Sanskrit on Samvastara in an ascending order


Prabhavo Vibhavaha Shuklaha Pramodotha prajapathih
Angiraha Srimukho Bhavo Yuva Dhata tataiva cha.
Easwaro Bahudhanyascha Pramathi Vikramo Vrushaha
Chitrabhanu Swabhanuscha Taranaha Parthivo Vyayaha
Sarvajit sarvadhari cha Virodhi, Vikruthi Kharaha
Nandano Vijayaschaiva jayo manmatha dhurmukau
Hevilambo vilambotha vikari sharvari plavaha
Shubakrucchobanaha krodhi vishwabhanu parabhavau
Plavangaha keelakaha soumyaha sadarana virodhikruth
Paribhavi Pramadhi cha Anando Rakshaso Analaha
Pingalaha Kalayuktascha Siddarthi Raudra Durmathi
Dhumdhubi Rudhirodhgari Raktakshi Krodhana Akshayaha

No comments:

Post a Comment

Comments will appear ONLY after approval.